Wysokie kary, podzielona płatność

Od 1 listopada 2019 r. zanim przedsiębiorca dokona zapłaty za towar czy usługę o wartości wynoszącej minimum 15 000 zł, będzie zobowiązany do zweryfikowania, czy usługa lub towar została wymieniona w załączniku nr 15. Jeśli tak, to zapłaty będzie zobowiązany dokonać z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). W przypadku, gdy płatność taka zostanie dokonana z naruszeniem tej metody naczelnik urzędu skarbowego ma prawo nałożyć na tego podatnika dodatkową sankcję wynoszącą 30% kwoty podatku przypadającą na nabywane towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15, wykazane na fakturze, której płatność dotyczyła.