PPK nowy obowiązek pracodawców

Kto musi utworzyć PPK?

  • Podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od 1 lipca 2019 r.,
  • Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od 1 stycznia 2020 r.,
  • Podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od 1 lipca 2020 r.,
  • Pozostałe podmioty od 1 stycznia 2021 r. (także jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych)

Kto nie musi tworzyć PPK?

  • Mikro przedsiębiorcy, jeżeli żadna z osób zatrudnionych nie będzie podlegać PPK
  • Podmioty tworzące PPE, jeżeli zostały spełnione warunki umożliwiające wyłączenie (25% zatrudnionych, 3,5% składki)
  • Pracodawcy prywatni – np. ktoś, kto zatrudnia gosposię i ogrodnika do prywatnej rezydencji
  • Podmioty niemające statusu płatnika ZUS – skoro nie mają osób zatrudnionych, nie muszą tworzyć PPK
  • Przedsiębiorcy – mimo że płacą składki ZUS, nie podlegają pod PPK


Sankcje za nie zawarcie umowy o zarządzanie, sankcje indywidualne za nieuprawnione nakłanianie do rezygnacji z udziału w programie.

Ustawa przewiduje, że podmiot zatrudniający albo osoba zobowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego, nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego. Podmioty, które w jakiś sposób uchylają się od obowiązku wprowadzenia programu, podlegają karze grzywny od 1 000 zł do aż 1 000 000 zł.