Oświadczenia osób obsługujących kasę fiskalną

Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 29 kwietnia 2019 r. (Dz. U. poz. 816) nakładają na przedsiębiorców stosujących kasy rejestrujące nowy obowiązekpoinformowania osoby obsługujące kasę fiskalną w prowadzonym przez niego przedsiębiorstwie o zasadach ewidencjonowania sprzedaży i odebrania oświadczenia od tej osoby, o zapoznaniu się z zasadami ewidencji.

W przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych przed 1 maja 2019 r. czas na zebranie tych oświadczeń mija z dniem 31 maja 2019 r. W przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej po 1 maja 2019 r., informację i oświadczenie należy przekazać przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji

Informację i oświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach, a po sporządzeniu i podpisaniu jeden egzemplarz zachowuje przedsiębiorca, a drugi egzemplarz zachowuje osoba, która obsługuje/będzie obsługiwała kasę fiskalną.

Obowiązek informowania i pobierania oświadczeń dotyczy każdej osoby (bez względu na formę zatrudnienia), która będzie ewidencjonowała obrót na kasie.