Odpowiedzialność solidarna

Przepisy ustawy o VAT modyfikują instytucję solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy. Odpowiedzialnością tą objęte będą dostawy towarów wymienione w dodanym do ustawy załączniku nr 15. Nabywca nie będzie ponosił odpowiedzialności solidarnej między innymi w przypadku:

a. zakupu towarów udokumentowanych fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 tys. zł,

b. transakcji, za które podatnik dokonał zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,

c. nabycia paliw na stacjach paliw i stacjach gazu płynnego do zbiorników pojazdów (do napędu tych pojazdów).

Odpowiedzialność solidarna może powstać niezależnie od wartości zakupów towarów dokonanych w danym miesiącu.

Nabywca może więc ponosić odpowiedzialność za niezapłacony przez sprzedawcę podatek VAT do maksymalnej kwoty podatku VAT wyrażonej na otrzymanej przez niego fakturze